หน้าแรก ความเป็นมา บริการ ความรู้ กิจกรรม การรับบริจาค เว็บบอร์ด ติดต่อเรา  หลักสูตร CPR 
หลักสูตร CPR

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

         CPR โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้

1.BLS ( Basic Life Support )การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

   สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป

   สนใจสอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรมที่

                ศูนย์การเรียนรู้ มรูสุวรรณ อาคารสมเด็จย่า90 ชั้น 9

                  โทร 02-354-3910 , 090-018-8767


2.ACLS ( Advanced Cardiac Life Support )การฝึกอบรมการช่้วยชีวิตขั้นสูง

             สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์

         **รับจำนวนจำกัด ครั้งละ ไม่เกิน 24 คน***

          สำหรับพยาบาล CNEU ๑๓ หน่วยคะแนน

    รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ (มีอายุ 4 ปี นับตั้งแต่วันอบรม )

                         ค่าลงทะเบียน ๔,๐๐๐ บาท / คน

โดยโอนเงินเข้าบัญชี  “กองทุนศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เพื่อ  CPR”

เลขที่บัญชี  038-2-78374-4  ธนาคารทหารไทย / สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกข้อมูล พร้อมหลักฐานการโอนเงิน 

      ทาง E-mail: cpr.pmk.ac.th @hotmail.com

        โทร. 090-0188767,   02-3547600 ต่อ 93976          

                FAX.02-3543910

                                        (โดยผู้เข้าอบรมต้องหาที่พักเอง)


ตารางการฝึกอบรม ACLS

วันเสาร์

๐๗๓๐-๐๘๐๐ น. Science Overview

๐๘๐๐-๐๙๐๐ น.บรรยายการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน                     

                      วิทยากร :  พ.อ. คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ

๐๙๐๐-๐๙๑๕ น.  อาหารว่าง

๐๙๑๕-๑๒๐๐ น. การอ่าน ECG การใช้ยาและแผน   

 ตามมาตรฐานการช่วยชีวิตขั้นสูง

                    วิทยากร : พล.ต.โสภณ สงวนวงษ์

๑๒๐๐-๑๒๓๐ น.   อาหารกลางวัน

๑๒๓๐-๑๓๐๐ น. VDO : Stroke

๑๓๐๐-๑๕๓๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

-          การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  ( ๕ สถานี )

-          การช่วยหายใจขั้นสูง  ( ๑ สถานี )

            วิทยากร : พ.อ.คเชนทร์ ฯ และคณะ

๑๕๓๐-๑๖๐๐ น. สอบข้อเขียน BLS   ๒๕ ข้อ

๑๖๐๐-๑๗๐๐  น. VDO :  MI / Megacode Conceps 

        ตารางการฝึกอบรม ACLS

       วันอาทิตย์

  ๐๗๓๐-๐๙๐๐๐น.  บรรยาย การรักษาด้วยไฟฟ้า

       วิทยากร : พ.อ.ชาคริต คงไทย

   ๐๙๐๐-๐๙๑๕ น.  อาหารว่าง

   ๐๙๑๕-๑๑๓๐ น. Mega-code Learning ( ๒ สถานี )

        วิทยากร : พ.อ.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ และคณะ

    ๑๑๓๐-๑๒๓๐ น. สอบข้อเขียน ACLS  ๕๐ ข้อ

    ๑๒๓๐-๑๓๐๐ น. อาหารกลางวัน

    ๑๓๐๐-๑๗๐๐น.  Megacode Testing ( ๒ สถานี )

        วิทยากร : พล.ต.โสภณ สงวนวงษ์ และคณะ

 

 

รายชื่อ คณะวิทยากร

๑.       พล.ต.  โสภณ สงวนวงษ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ

๒.       พ.อ.ปรีชา  เอื้อโรจนอังกูร 

๓.       พ.อ. ธรณิศ  จันทรารัตน์

   ๔.   พ.ท. หญิง วีรพร ปิ่นพานิชการ อายุรแพทย์โรคหัวใจ

   ๕.   พ.ต. หญิง หัสยา ประสิทธ์ดำรง อายุรแพทย์โรคหัวใจ

   ๖.   พ.อ. คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ ศัลย์แพทย์ทั่วไป

   ๗.   พ.อ.ชาคริต  คงไทย ศัลยแพทย์โรคทรวงอก

   ๘.   พ.ต.หญิง วรณิสร์  อมรทรงชัย

   ๙. พ.อ.หญิง สมจิต สุขวัฒนกุล พยาบาล 

   ๑๐. พ.อ.หญิง ราตรี  ศรีเพ็ญ    พยาบาล

   ๑๒. พ.ต.หญิง ณปภัช วิเศษชูชาติกุล  พยาบาล

   ๑๑. ร.อ.หญิง วิลัยลักษณ์  วารีย์ พยาบาล        

   ๑๒.ร.อ.หญิง สุทัตตา มานะรวยสมบัติ   พยาบาล 

   ๑๓. ร.อ.หญิง รัชนู หนูทอง พยาบาล   พยาบาล

   ๑๔. ร.อ.หญิง เพ็ญนภา แก้วพิทยา     พยาบาล

   ๑๕. ร.อ.หญิง พิจิตตรา พรหมคำแดง พยาบาล

 

 

วันฝึกอบรม ( เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ )เวลา ๐๗.๓๐-๑๗.๐๐ น.

   ๑.วันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

   ๒.วันที่  ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ว่าง 10 ที่)

   ๓.วันที่ ๒๘-๒๙  มีนาคม ๒๕๕๘ ( เต็ม)

   ๔. วันที่  ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ (เต็ม)

   ๕. วันที่ ๓๐-๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๘

   ๖.วันที่   ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

   ๗.วันที่   ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

   ๘. วันที่ ๒๙-๓๐  สิงหาคม ๒๕๕๘

   ๙. วันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

 ๑๐.วันที่  ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๑.วันที่ ๑๔-๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๒ วันที่  ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์เรียนรู้ มรูสุวรรณ อาคารสมเด็จย่า๙๐ชั้น๙

โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๔ –๓๙๑๐ , ๐๙๐-๐๑๘๘๗๖๗

การแต่งกาย วันแรกควรเป็นชุดวอร์ม ถ้าไม่สามารถมาเรียนได้ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน

        


 

  Copyright 2005-2013 pmkheartcenter All rights reserved.
view